1.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
2.  บ้านสำโรง
3.  สหประชาสรรค์
4.  บ้านโต่งโต้น
5.  บ้านดอนมะยาง กม.3
6.  หนองแสง
7.  ชุมชนกู่จาน
8.  บ้านโนนม่วง
9.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
10.  บ้านโนนทรายงาม
11.  บ้านพลับหนองคำ
12.  บ้านยางกลาง
13.  บ้านท่าช้าง
14.  บ้านดงเจริญ
15.  บ้านหนองแฝก
16.  บ้านตาดทอง
17.  บ้านสงยาง
18.  บ้านสำราญ
19.  บ้านแดงประชาสรรค์
20.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
21.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
22.  บ้านหนองเรือ
23.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
24.  บ้านแหล่งแป้น
25.  บ้านสว่างเชียงหวาง
26.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
27.  คำเขื่อนแก้ว
28.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
29.  ชุมชนบ้านสำโรง
30.  ชุมชนบ้านหนองคู
31.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
32.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
33.  บ้านกุดกง
34.  บ้านกุดระหวี่
35.  บ้านกุดกุง
36.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
37.  บ้านขาม
38.  บ้านคำน้ำสร้าง
39.  บ้านคำม่วง
40.  บ้านคำเม็ก
41.  บ้านคุ้ม
42.  บ้านดงบัง
43.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
44.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
45.  บ้านดอนกลอย
46.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
47.  บ้านท่าเยี่ยม
48.  บ้านทรายงาม
49.  บ้านทุ่งแต้
50.  บ้านนาดีนาอุดม
51.  บ้านนาดีดอนจาน
52.  บ้านนาสะไมย์
53.  บ้านนาถ่ม
54.  บ้านนาห่อม
55.  บ้านนาโพธิ์
56.  บ้านบาก
57.  บ้านบากเรือ
58.  บ้านบุ่งหวาย
59.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
60.  บ้านน้ำเกลี้ยง
61.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
62.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
63.  บ้านพลไว
64.  บ้านผือฮี
65.  บ้านยางเครือ
66.  บ้านผักบุ้ง
67.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
68.  บ้านหนองขอนโพนสิม
69.  บ้านหนองเป้า
70.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
71.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
72.  บ้านหัวขัว
73.  บ้านเชือกน้อย
74.  บ้านเชือก
75.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
76.  บ้านเหล่าฝ้าย
77.  บ้านเหล่ามะเขียว
78.  บ้านแจ้งน้อย
79.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
80.  บ้านแหล่งหนู
81.  ประชาสงเคราะห์
82.  อนุบาลค้อวัง
83.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
84.  บ้านโนนหนองแฝก

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
85.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
86.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
87.  บ้านน้ำคำน้อย
88.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
89.  บ้านดงจงอาง
90.  ชุมชนย่อวิทยา
91.  บ้านกุดน้ำใส
92.  บ้านคุยตับเต่า
93.  บ้านดวนบากน้อย
94.  บ้านตับเต่า
95.  บ้านนาคำปักแฮด
96.  บ้านน้ำโผ่
97.  บ้านผิผ่วน
98.  บ้านศิริพัฒนา
99.  บ้านสว่างดอนดู่
100.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
101.  บ้านสงเปือย
102.  บ้านสร้างแป้น
103.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
104.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
105.  บ้านหนองหอย
106.  บ้านเปือย
107.  บ้านเหมือดป่าตอง
108.  บ้านโพนทัน