1.  บ้านหมากมาย
2.  บ้านราชมุนี
3.  บ้านโนนค้อ
4.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
5.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
6.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
7.  บ้านสามเพียแสนจำปา
8.  บ้านเขื่องคำ
9.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
10.  กุดพันเขียว
11.  บ้านกลางนา
12.  ชุมชนดงแคนใหญ่
13.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
14.  บ้านขุมเงิน
15.  บ้านคำฮี
16.  บ้านชาดศาลา
17.  บ้านจานทุ่ง
18.  บ้านดงยาง
19.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
20.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
21.  บ้านยางน้อย
22.  บ้านสิงห์
23.  บ้านหนองบั่ว
24.  บ้านหนองเป็ด
25.  บ้านหนองยาง
26.  บ้านเดิด
27.  บ้านหัวดง
28.  บ้านแดง
29.  บ้านแจนแลน
30.  บ้านโคกป่าจิก
31.  บ้านโนนยาง
32.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
33.  อนุบาลยโสธร
34.  โซงเหล่าโป่วิทยา
35.  วัดบ้านเปาะ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
36.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
37.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
38.  บ้านน้ำคำน้อย
39.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
40.  บ้านดงจงอาง
41.  ชุมชนย่อวิทยา
42.  บ้านกุดน้ำใส
43.  บ้านคุยตับเต่า
44.  บ้านดวนบากน้อย
45.  บ้านตับเต่า
46.  บ้านนาคำปักแฮด
47.  บ้านน้ำโผ่
48.  บ้านผิผ่วน
49.  บ้านศิริพัฒนา
50.  บ้านสว่างดอนดู่
51.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
52.  บ้านสงเปือย
53.  บ้านสร้างแป้น
54.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
55.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
56.  บ้านหนองหอย
57.  บ้านเปือย
58.  บ้านเหมือดป่าตอง
59.  บ้านโพนทัน