1.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
2.  บ้านทุ่งมน
3.  บ้านหนองบกโนนสวาท
4.  บ้านหนองหงอก
5.  บ้านฟ้าห่วน
6.  บ้านแข่โพนเมือง
7.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
8.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
9.  มหาชนะชัย
10.  บ้านดงมะหรี่
11.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
12.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
13.  บ้านดงขวาง
14.  บ้านน้ำอ้อม
15.  บ้านคูเมือง
16.  บ้านกุดตากล้า
17.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
18.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
19.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
20.  คูสองชั้น
21.  บ้านกุดเป่ง
22.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
23.  บ้านคำแหลม
24.  บ้านซำ
25.  บ้านดอนขะยอม
26.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
27.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
28.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
29.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
30.  บ้านปลาอีด
31.  บ้านบัวขาว
32.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
33.  บ้านสว่างดอนดู่
34.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
35.  บ้านหนองตุ
36.  บ้านหนองบัว
37.  บ้านหนองหิน
38.  บ้านหนองเทา
39.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
40.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
41.  บ้านเลียบ
42.  บ้านเหมือดขาว
43.  บ้านหัวดอน
44.  บ้านเหล่าหุ่ง
45.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
46.  บ้านเหล่าใหญ่
47.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
48.  บ้านใหม่ชุมพร
49.  บ้านโพนแบง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
50.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
51.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
52.  บ้านน้ำคำน้อย
53.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
54.  บ้านดงจงอาง
55.  ชุมชนย่อวิทยา
56.  บ้านกุดน้ำใส
57.  บ้านคุยตับเต่า
58.  บ้านดวนบากน้อย
59.  บ้านตับเต่า
60.  บ้านนาคำปักแฮด
61.  บ้านน้ำโผ่
62.  บ้านผิผ่วน
63.  บ้านศิริพัฒนา
64.  บ้านสว่างดอนดู่
65.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
66.  บ้านสงเปือย
67.  บ้านสร้างแป้น
68.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
69.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
70.  บ้านหนองหอย
71.  บ้านเปือย
72.  บ้านเหมือดป่าตอง
73.  บ้านโพนทัน