1.  บ้านหนองบกโนนสวาท
2.  บ้านหนองหงอก
3.  บ้านฟ้าห่วน
4.  บ้านแข่โพนเมือง
5.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
6.  บ้านโนนทรายงาม
7.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
8.  บ้านสามเพียแสนจำปา
9.  บ้านสำราญ
10.  บ้านสว่างเชียงหวาง
11.  ชุมชนดงแคนใหญ่
12.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
13.  บ้านคำน้ำสร้าง
14.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
15.  บ้านทุ่งแต้
16.  บ้านนาถ่ม
17.  บ้านปลาอีด
18.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
19.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
20.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
21.  บ้านหนองหิน
22.  บ้านหัวดง
23.  บ้านแจ้งน้อย
24.  ประชาสงเคราะห์
25.  อนุบาลยโสธร
26.  โซงเหล่าโป่วิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
27.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
28.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
29.  บ้านน้ำอ้อม
30.  บ้านน้ำคำน้อย
31.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
32.  บ้านดงจงอาง
33.  ชุมชนย่อวิทยา
34.  บ้านกลางนา
35.  บ้านกุดน้ำใส
36.  บ้านคุยตับเต่า
37.  บ้านดวนบากน้อย
38.  บ้านตับเต่า
39.  บ้านนาคำปักแฮด
40.  บ้านน้ำโผ่
41.  บ้านผิผ่วน
42.  บ้านศิริพัฒนา
43.  บ้านสว่างดอนดู่
44.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
45.  บ้านสงเปือย
46.  บ้านสร้างแป้น
47.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
48.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
49.  บ้านหนองหอย
50.  บ้านเปือย
51.  บ้านเหมือดป่าตอง
52.  บ้านโพนทัน