1.  บ้านหมากมาย
2.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
3.  บ้านสำโรง
4.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
5.  สหประชาสรรค์
6.  บ้านราชมุนี
7.  บ้านทุ่งมน
8.  บ้านโต่งโต้น
9.  บ้านดอนมะยาง กม.3
10.  หนองแสง
11.  ชุมชนกู่จาน
12.  บ้านโนนม่วง
13.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
14.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
15.  บ้านโนนค้อ
16.  มหาชนะชัย
17.  บ้านพลับหนองคำ
18.  บ้านดงมะหรี่
19.  บ้านยางกลาง
20.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
21.  บ้านดงขวาง
22.  บ้านท่าช้าง
23.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
24.  บ้านดงเจริญ
25.  บ้านหนองแฝก
26.  บ้านตาดทอง
27.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
28.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
29.  บ้านเขื่องคำ
30.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
31.  บ้านสงยาง
32.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
33.  บ้านแดงประชาสรรค์
34.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
35.  บ้านคูเมือง
36.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
37.  บ้านกุดตากล้า
38.  บ้านหนองเรือ
39.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
40.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
41.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
42.  บ้านแหล่งแป้น
43.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
44.  กุดพันเขียว
45.  คำเขื่อนแก้ว
46.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
47.  ชุมชนบ้านสำโรง
48.  ชุมชนบ้านหนองคู
49.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
50.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
51.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
52.  คูสองชั้น
53.  บ้านกุดกง
54.  บ้านกุดระหวี่
55.  บ้านกุดเป่ง
56.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
57.  บ้านกุดกุง
58.  บ้านขาม
59.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
60.  บ้านคำม่วง
61.  บ้านคำเม็ก
62.  บ้านคำแหลม
63.  บ้านขุมเงิน
64.  บ้านคุ้ม
65.  บ้านคำฮี
66.  บ้านชาดศาลา
67.  บ้านซำ
68.  บ้านดงบัง
69.  บ้านจานทุ่ง
70.  บ้านดงยาง
71.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
72.  บ้านดอนกลอย
73.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
74.  บ้านดอนขะยอม
75.  บ้านท่าเยี่ยม
76.  บ้านทรายงาม
77.  บ้านนาดีนาอุดม
78.  บ้านนาดีดอนจาน
79.  บ้านนาสะไมย์
80.  บ้านนาห่อม
81.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
82.  บ้านนาโพธิ์
83.  บ้านนาเวียงคำศิริ
84.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
85.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
86.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
87.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
88.  บ้านบาก
89.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
90.  บ้านบากเรือ
91.  บ้านบุ่งหวาย
92.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
93.  บ้านน้ำเกลี้ยง
94.  บ้านบัวขาว
95.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
96.  บ้านพลไว
97.  บ้านผือฮี
98.  บ้านยางน้อย
99.  บ้านยางเครือ
100.  บ้านสว่างดอนดู่
101.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
102.  บ้านผักบุ้ง
103.  บ้านสิงห์
104.  บ้านหนองขอนโพนสิม
105.  บ้านหนองตุ
106.  บ้านหนองบัว
107.  บ้านหนองบั่ว
108.  บ้านหนองเทา
109.  บ้านหนองเป็ด
110.  บ้านหนองเป้า
111.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
112.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
113.  บ้านหนองยาง
114.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
115.  บ้านหัวขัว
116.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
117.  บ้านเชือกน้อย
118.  บ้านเดิด
119.  บ้านเชือก
120.  บ้านเลียบ
121.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
122.  บ้านเหมือดขาว
123.  บ้านเหล่าฝ้าย
124.  บ้านหัวดอน
125.  บ้านเหล่ามะเขียว
126.  บ้านแดง
127.  บ้านแจนแลน
128.  บ้านเหล่าหุ่ง
129.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
130.  บ้านโคกป่าจิก
131.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
132.  บ้านเหล่าใหญ่
133.  บ้านแหล่งหนู
134.  บ้านโนนยาง
135.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
136.  บ้านใหม่ชุมพร
137.  บ้านโพนแบง
138.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
139.  อนุบาลค้อวัง
140.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
141.  บ้านโนนหนองแฝก
142.  วัดบ้านเปาะ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
143.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
144.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
145.  บ้านน้ำอ้อม
146.  บ้านน้ำคำน้อย
147.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
148.  บ้านดงจงอาง
149.  ชุมชนย่อวิทยา
150.  บ้านกลางนา
151.  บ้านกุดน้ำใส
152.  บ้านคุยตับเต่า
153.  บ้านดวนบากน้อย
154.  บ้านตับเต่า
155.  บ้านนาคำปักแฮด
156.  บ้านน้ำโผ่
157.  บ้านผิผ่วน
158.  บ้านศิริพัฒนา
159.  บ้านสว่างดอนดู่
160.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
161.  บ้านสงเปือย
162.  บ้านสร้างแป้น
163.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
164.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
165.  บ้านหนองหอย
166.  บ้านเปือย
167.  บ้านเหมือดป่าตอง
168.  บ้านโพนทัน