1.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
2.  บ้านราชมุนี
3.  บ้านฟ้าห่วน
4.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
5.  บ้านดงเจริญ
6.  บ้านหนองเรือ
7.  บ้านกุดกุง
8.  บ้านแจ้งน้อย

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
9.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
10.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
11.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
12.  บ้านน้ำคำน้อย
13.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
14.  บ้านดงจงอาง
15.  ชุมชนย่อวิทยา
16.  ชุมชนดงแคนใหญ่
17.  บ้านกุดน้ำใส
18.  บ้านคุยตับเต่า
19.  บ้านดวนบากน้อย
20.  บ้านตับเต่า
21.  บ้านนาคำปักแฮด
22.  บ้านน้ำโผ่
23.  บ้านผิผ่วน
24.  บ้านศิริพัฒนา
25.  บ้านสว่างดอนดู่
26.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
27.  บ้านสงเปือย
28.  บ้านสร้างแป้น
29.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
30.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
31.  บ้านหนองหอย
32.  บ้านเปือย
33.  บ้านเหมือดป่าตอง
34.  บ้านโพนทัน