1.  บ้านฟ้าห่วน
2.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
3.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
4.  บ้านกุดเป่ง
5.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
6.  บ้านคำน้ำสร้าง
7.  บ้านดงบัง
8.  บ้านนาเวียงคำศิริ
9.  บ้านหนองบัว
10.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
11.  บ้านหนองยาง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
13.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
14.  บ้านน้ำคำน้อย
15.  บ้านแดงประชาสรรค์
16.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
17.  บ้านดงจงอาง
18.  ชุมชนย่อวิทยา
19.  บ้านกุดน้ำใส
20.  บ้านคุยตับเต่า
21.  บ้านดวนบากน้อย
22.  บ้านตับเต่า
23.  บ้านนาคำปักแฮด
24.  บ้านน้ำโผ่
25.  บ้านผิผ่วน
26.  บ้านศิริพัฒนา
27.  บ้านสว่างดอนดู่
28.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
29.  บ้านสงเปือย
30.  บ้านสร้างแป้น
31.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
32.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
33.  บ้านหนองหอย
34.  บ้านเปือย
35.  บ้านเหมือดป่าตอง
36.  บ้านโพนทัน