1.  บ้านทุ่งมน
2.  บ้านดอนมะยาง กม.3
3.  บ้านหนองหงอก
4.  บ้านหนองเรือ
5.  บ้านสว่างเชียงหวาง
6.  ชุมชนบ้านหนองคู
7.  บ้านขุมเงิน
8.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
9.  บ้านนาถ่ม
10.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
11.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
12.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
13.  บ้านน้ำคำน้อย
14.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
15.  บ้านดงจงอาง
16.  คำเขื่อนแก้ว
17.  ชุมชนย่อวิทยา
18.  บ้านกลางนา
19.  บ้านกุดกง
20.  บ้านกุดน้ำใส
21.  บ้านคำเม็ก
22.  บ้านคำฮี
23.  บ้านซำ
24.  บ้านคุยตับเต่า
25.  บ้านดวนบากน้อย
26.  บ้านทรายงาม
27.  บ้านตับเต่า
28.  บ้านนาห่อม
29.  บ้านนาคำปักแฮด
30.  บ้านน้ำโผ่
31.  บ้านผิผ่วน
32.  บ้านศิริพัฒนา
33.  บ้านสว่างดอนดู่
34.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
35.  บ้านสงเปือย
36.  บ้านสร้างแป้น
37.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
38.  บ้านหนองเทา
39.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
40.  บ้านหนองหอย
41.  บ้านเชือกน้อย
42.  บ้านเปือย
43.  บ้านเหมือดป่าตอง
44.  บ้านเหล่าหุ่ง
45.  บ้านโคกป่าจิก
46.  บ้านโพนทัน