1.  บ้านหมากมาย
2.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
3.  บ้านทุ่งมน
4.  บ้านดอนมะยาง กม.3
5.  บ้านหนองบกโนนสวาท
6.  ชุมชนกู่จาน
7.  บ้านโนนม่วง
8.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
9.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
10.  มหาชนะชัย
11.  บ้านดงมะหรี่
12.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
13.  บ้านดงขวาง
14.  บ้านท่าช้าง
15.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
16.  บ้านดงเจริญ
17.  บ้านสามเพียแสนจำปา
18.  บ้านเขื่องคำ
19.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
20.  บ้านสำราญ
21.  บ้านแดงประชาสรรค์
22.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
23.  คำเขื่อนแก้ว
24.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
25.  บ้านกลางนา
26.  ชุมชนดงแคนใหญ่
27.  บ้านกุดกุง
28.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
29.  บ้านคำม่วง
30.  บ้านคำเม็ก
31.  บ้านขุมเงิน
32.  บ้านนาดีนาอุดม
33.  บ้านนาถ่ม
34.  บ้านนาเวียงคำศิริ
35.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
36.  บ้านบัวขาว
37.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
38.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
39.  บ้านผือฮี
40.  บ้านยางน้อย
41.  บ้านสว่างดอนดู่
42.  บ้านผักบุ้ง
43.  บ้านสิงห์
44.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
45.  บ้านหนองบัว
46.  บ้านหนองเทา
47.  บ้านหนองเป็ด
48.  บ้านหนองเป้า
49.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
50.  บ้านหัวดง
51.  บ้านเลียบ
52.  บ้านเหมือดขาว
53.  บ้านเหล่าฝ้าย
54.  บ้านหัวดอน
55.  บ้านเหล่ามะเขียว
56.  บ้านแดง
57.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
58.  บ้านใหม่ชุมพร
59.  อนุบาลค้อวัง
60.  อนุบาลยโสธร
61.  โซงเหล่าโป่วิทยา
62.  บ้านโนนหนองแฝก

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
63.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
64.  หนองแสง
65.  บ้านโนนทรายงาม
66.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
67.  บ้านน้ำคำน้อย
68.  บ้านคูเมือง
69.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
70.  กุดพันเขียว
71.  ชุมชนย่อวิทยา
72.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
73.  บ้านกุดน้ำใส
74.  บ้านคุยตับเต่า
75.  บ้านดวนบากน้อย
76.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
77.  บ้านตับเต่า
78.  บ้านนาโพธิ์
79.  บ้านนาคำปักแฮด
80.  บ้านน้ำโผ่
81.  บ้านผิผ่วน
82.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
83.  บ้านศิริพัฒนา
84.  บ้านสว่างดอนดู่
85.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
86.  บ้านสงเปือย
87.  บ้านสร้างแป้น
88.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
89.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
90.  บ้านหนองหอย
91.  บ้านเปือย
92.  บ้านเหมือดป่าตอง