1.  บ้านสำโรง
2.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
3.  สหประชาสรรค์
4.  บ้านราชมุนี
5.  บ้านโต่งโต้น
6.  บ้านหนองหงอก
7.  บ้านฟ้าห่วน
8.  บ้านแข่โพนเมือง
9.  บ้านโนนค้อ
10.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
11.  บ้านพลับหนองคำ
12.  บ้านยางกลาง
13.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
14.  บ้านน้ำอ้อม
15.  บ้านหนองแฝก
16.  บ้านตาดทอง
17.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
18.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
19.  บ้านสงยาง
20.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
21.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
22.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
23.  บ้านกุดตากล้า
24.  บ้านหนองเรือ
25.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
26.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
27.  บ้านแหล่งแป้น
28.  บ้านสว่างเชียงหวาง
29.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
30.  บ้านดงจงอาง
31.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
32.  ชุมชนบ้านสำโรง
33.  ชุมชนบ้านหนองคู
34.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
35.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
36.  คูสองชั้น
37.  บ้านกุดกง
38.  บ้านกุดระหวี่
39.  บ้านกุดเป่ง
40.  บ้านขาม
41.  บ้านคำน้ำสร้าง
42.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
43.  บ้านคำแหลม
44.  บ้านคุ้ม
45.  บ้านคำฮี
46.  บ้านชาดศาลา
47.  บ้านซำ
48.  บ้านดงบัง
49.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
50.  บ้านจานทุ่ง
51.  บ้านดงยาง
52.  บ้านดอนกลอย
53.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
54.  บ้านดอนขะยอม
55.  บ้านท่าเยี่ยม
56.  บ้านทรายงาม
57.  บ้านทุ่งแต้
58.  บ้านนาดีดอนจาน
59.  บ้านนาสะไมย์
60.  บ้านนาห่อม
61.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
62.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
63.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
64.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
65.  บ้านบาก
66.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
67.  บ้านบากเรือ
68.  บ้านบุ่งหวาย
69.  บ้านปลาอีด
70.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
71.  บ้านน้ำเกลี้ยง
72.  บ้านพลไว
73.  บ้านยางเครือ
74.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
75.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
76.  บ้านหนองขอนโพนสิม
77.  บ้านหนองตุ
78.  บ้านหนองหิน
79.  บ้านหนองบั่ว
80.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
81.  บ้านหนองยาง
82.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
83.  บ้านหัวขัว
84.  บ้านเชือกน้อย
85.  บ้านเดิด
86.  บ้านเชือก
87.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
88.  บ้านแจ้งน้อย
89.  บ้านแจนแลน
90.  บ้านเหล่าหุ่ง
91.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
92.  บ้านโคกป่าจิก
93.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
94.  บ้านเหล่าใหญ่
95.  บ้านแหล่งหนู
96.  บ้านโนนยาง
97.  บ้านโพนทัน
98.  บ้านโพนแบง
99.  ประชาสงเคราะห์
100.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
101.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
102.  วัดบ้านเปาะ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
103.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
104.  หนองแสง
105.  บ้านโนนทรายงาม
106.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
107.  บ้านน้ำคำน้อย
108.  บ้านคูเมือง
109.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
110.  กุดพันเขียว
111.  ชุมชนย่อวิทยา
112.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
113.  บ้านกุดน้ำใส
114.  บ้านคุยตับเต่า
115.  บ้านดวนบากน้อย
116.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
117.  บ้านตับเต่า
118.  บ้านนาโพธิ์
119.  บ้านนาคำปักแฮด
120.  บ้านน้ำโผ่
121.  บ้านผิผ่วน
122.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
123.  บ้านศิริพัฒนา
124.  บ้านสว่างดอนดู่
125.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
126.  บ้านสงเปือย
127.  บ้านสร้างแป้น
128.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
129.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
130.  บ้านหนองหอย
131.  บ้านเปือย
132.  บ้านเหมือดป่าตอง