1.  บ้านทุ่งหนองบัว
2.  บ้านหนองผักแพว
3.  บ้านคำเม็กห้วยไผ่
4.  บ้านโนน
5.  บ้านยอดดอนชี
6.  บ้านเวินบึก
7.  บ้านแก่งเจริญ
8.  บ้านดอนชี
9.  บ้านแก่งกบ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
10.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
11.  บ้านนาแค
12.  บ้านพลาญชัย
13.  บ้านภูมะหรี่
14.  บ้านอ่างหินน้อย