1.  บ้านทุ่งนาเมือง
2.  บ้านหนองโพธิ์
3.  บ้านดอนตะลี
4.  บ้านท่าช้าง
5.  บ้านห้วยแดง
6.  บ้านเดื่อสะพานโดม
7.  บ้านดงนา
8.  บ้านนกเต็น
9.  บ้านแก่งดูกใส
10.  บ้านนาทอย
11.  บ้านเลิงบาก
12.  บ้านโนนค้อลุคุ
13.  บ้านชาด
14.  บ้านหนามแท่ง
15.  บ้านโนนม่วง
16.  บ้านนาห้วยแคน
17.  บ้านนาคอ
18.  บ้านนาแก
19.  นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
20.  บ้านหนองแสงใหญ่
21.  บ้านโนนจิก
22.  บ้านโหง่นขาม
23.  บ้านเอือดใหญ่
24.  บ้านป่าเลา
25.  บ้านดงมะไฟ
26.  บ้านไร่
27.  บ้านโพธิ์ศรี
28.  บ้านโนนก่อ
29.  บ้านท่าเสียวคันลึม
30.  บ้านนาหว้า
31.  นิคมสร้างตนเอง 2
32.  ชุมชนห้วยไผ่
33.  บ้านสร้างแก้ว
34.  ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
35.  บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
36.  บ้านหนองห้าง
37.  บ้านนาจาน
38.  บ้านนาโพธิ์ใต้
39.  บ้านนาโพธิ์
40.  บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
41.  ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
42.  บ้านสุวรรณวารี
43.  อนุบาลศรีเมืองใหม่
44.  บ้านคันเปือย
45.  อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
46.  บ้านโนนจันทน์
47.  บ้านหินลาดแสนตอ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
48.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
49.  บ้านนาแค
50.  บ้านพลาญชัย
51.  บ้านภูมะหรี่
52.  บ้านอ่างหินน้อย