1.  บ้านดอนก่อ
2.  บ้านห้วยหมากใต้
3.  บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
4.  บ้านลาดวารี
5.  บ้านเหล่าอินทร์แปลง
6.  บ้านหนองสองห้อง
7.  บ้านบะไห
8.  บ้านชาด
9.  บ้านโนนหนองบัว
10.  บ้านกุดเรือคำ
11.  บ้านจุการ
12.  บ้านฟ้าห่วน
13.  บ้านโนนข่าโนนยาง
14.  บ้านโคกเที่ยง
15.  บ้านม่วงโคน
16.  บ้านจิกลุ่ม
17.  บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
18.  บ้านยอดดอนชี
19.  บ้านห้วยไฮ
20.  บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
21.  บ้านหนองสองห้องดอนตูม
22.  บ้านโพนแพง
23.  บ้านหนองแสง-วังอ่าง
24.  บ้านดงบาก
25.  บ้านนาดี
26.  บ้านโนนยานาง
27.  นิคมสร้างตนเอง 5
28.  บ้านโนนกาหลง
29.  บ้านโนนคูณ
30.  บ้านห้วยหมาก
31.  บ้านสร้างถ่อ
32.  บ้านลาดควาย
33.  บ้านวังแคน
34.  บ้านหนองผือ
35.  หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
36.  บ้านแก่งเจริญ
37.  บ้านสวาสดิ์
38.  บ้านดอนพันชาด
39.  บ้านดอนชี
40.  บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
41.  บ้านหนองเชือก
42.  บ้านฝางคำสามัคคี
43.  บ้านป่ากุงใหญ่
44.  บ้านนาเลิน
45.  บ้านดอนงัว
46.  บ้านกุ่ม
47.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
48.  บ้านแก่งกบ
49.  บ้านหินสูง
50.  บ้านผักหย่า
51.  บ้านกุดชมภู
52.  บ้านแขมเหนือ
53.  บ้านคำเขื่อนแก้ว
54.  บ้านโนนสุข
55.  บ้านจันทัย
56.  บ้านหนองขุ่น
57.  บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
58.  บ้านนาคาย
59.  บ้านแก้งกอก
60.  บ้านซะซอม
61.  ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
62.  บ้านสระคำ
63.  บ้านสำโรง
64.  บ้านนาเจริญ
65.  ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
66.  ชุมชนบ้านระเว
67.  บ้านนาบัว
68.  บ้านสัน
69.  บ้านแก่งยาง
70.  บ้านไร่ใต้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
71.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
72.  บ้านนาแค
73.  บ้านพลาญชัย
74.  บ้านภูมะหรี่
75.  บ้านอ่างหินน้อย