1.  บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
2.  บ้านนาโป่งโพน
3.  บ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่)
4.  บ้านหนองเม็ก
5.  บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
6.  บ้านทุ่งหนองบัว
7.  บ้านห้วยเดื่อ
8.  บ้านภูหล่น
9.  บ้านวังพอก
10.  บ้านบัวแดง
11.  บ้านดงแถบ
12.  บ้านเม็ก
13.  บ้านดอนโด่โคกเลียบ
14.  บ้านม่วงฮี
15.  บ้านตามุย
16.  บ้านสะพือท่าค้อ
17.  บ้านดูกอึ่ง
18.  บ้านคำบง
19.  บ้านหนองผักแพว
20.  บ้านคำเม็กห้วยไผ่
21.  บ้านโนน
22.  บ้านโชคอำนวย
23.  บ้านหนองกุงน้อย
24.  บ้านไฮหย่อง
25.  บ้านนาชุม
26.  บ้านหนองกอก
27.  บ้านหินโงม
28.  บ้านสงยาง
29.  บ้านโนนสว่าง
30.  บ้านคำผ่าน
31.  บ้านคำหมาไนร่องเข
32.  บ้านนาโพธิ์กลาง
33.  บ้านโนนม่วงโนนจิก
34.  บ้านราษฎร์เจริญ
35.  บ้านห้วยน้ำใส
36.  เพียงหลวง 12
37.  บ้านโดมประดิษฐ์
38.  บ้านเวินบึก
39.  บ้านขัวแคน
40.  บ้านโนนกุง
41.  บ้านหนองชาด
42.  บ้านแขมใต้
43.  บ้านไทรงาม
44.  นิคมสร้างตนเอง 6
45.  บ้านสะพือใต้
46.  นิคมสร้างตนเอง 3
47.  บ้านหนองกุง
48.  บ้านหนองไผ่
49.  บ้านแหลมทอง
50.  บ้านบากชุม
51.  บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
52.  บ้านหนองบัวฮี
53.  บ้านบุ่งคำ
54.  บ้านดอนน้ำคำ
55.  บ้านหัวเห่ว
56.  บ้านสิม
57.  บ้านถิ่นสำราญ
58.  บ้านดงดิบ
59.  บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
60.  บ้านด่าน
61.  บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
62.  บ้านหนองหอย
63.  ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
64.  บ้านหนองโน
65.  บ้านห้วยดู่
66.  บ้านตุงลุง
67.  บ้านเหล่าคำ
68.  บ้านป่ากุงน้อย
69.  บ้านปากบุ่ง
70.  บ้านคันท่าเกวียน
71.  บ้านนาทม
72.  บ้านนาเอือด
73.  บ้านห้วยสะคาม
74.  บ้านดอนขวาง
75.  บ้านบัวทอง
76.  บ้านคำก้อม
77.  ชุมชนบ้านวังสะแบง
78.  บ้านตุงลุงเหนือ
79.  บ้านคำเตย
80.  บ้านคำหนามแท่ง
81.  บ้านห้วยยาง
82.  บ้านดอนโพธิ์
83.  บ้านคำไหล
84.  บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
85.  บ้านหนองคูณ
86.  บ้านแก่งกอก

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
87.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
88.  บ้านนาแค
89.  บ้านพลาญชัย
90.  บ้านภูมะหรี่
91.  บ้านอ่างหินน้อย