1.  บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
2.  บ้านนาโป่งโพน
3.  บ้านทุ่งนาเมือง
4.  บ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่)
5.  บ้านห้วยหมากใต้
6.  บ้านหนองเม็ก
7.  บ้านหนองโพธิ์
8.  บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
9.  บ้านลาดวารี
10.  บ้านทุ่งหนองบัว
11.  บ้านภูหล่น
12.  บ้านดอนตะลี
13.  บ้านวังพอก
14.  บ้านหนองสองห้อง
15.  บ้านท่าช้าง
16.  บ้านบะไห
17.  บ้านห้วยแดง
18.  บ้านดงแถบ
19.  บ้านเม็ก
20.  บ้านม่วงฮี
21.  บ้านชาด
22.  บ้านตามุย
23.  บ้านโนนหนองบัว
24.  บ้านเดื่อสะพานโดม
25.  บ้านสะพือท่าค้อ
26.  บ้านดูกอึ่ง
27.  บ้านดงนา
28.  บ้านกุดเรือคำ
29.  บ้านจุการ
30.  บ้านคำบง
31.  บ้านนกเต็น
32.  บ้านหนองผักแพว
33.  บ้านฟ้าห่วน
34.  บ้านนาทอย
35.  บ้านโคกเที่ยง
36.  บ้านโนน
37.  บ้านเลิงบาก
38.  บ้านโนนค้อลุคุ
39.  บ้านชาด
40.  บ้านหนามแท่ง
41.  บ้านนาชุม
42.  บ้านม่วงโคน
43.  บ้านจิกลุ่ม
44.  บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
45.  บ้านนาคอ
46.  บ้านสงยาง
47.  บ้านโนนสว่าง
48.  บ้านคำผ่าน
49.  บ้านห้วยไฮ
50.  บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
51.  บ้านคำหมาไนร่องเข
52.  บ้านนาโพธิ์กลาง
53.  บ้านโนนม่วงโนนจิก
54.  บ้านหนองสองห้องดอนตูม
55.  บ้านราษฎร์เจริญ
56.  บ้านห้วยน้ำใส
57.  เพียงหลวง 12
58.  บ้านโดมประดิษฐ์
59.  บ้านเวินบึก
60.  นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
61.  บ้านขัวแคน
62.  บ้านโพนแพง
63.  บ้านหนองแสง-วังอ่าง
64.  บ้านโนนกุง
65.  บ้านแขมใต้
66.  บ้านดงบาก
67.  บ้านนาดี
68.  บ้านโนนยานาง
69.  นิคมสร้างตนเอง 5
70.  บ้านไทรงาม
71.  บ้านโนนกาหลง
72.  บ้านโนนจิก
73.  นิคมสร้างตนเอง 6
74.  บ้านโนนคูณ
75.  บ้านงิ้ว
76.  บ้านสะพือใต้
77.  บ้านโหง่นขาม
78.  บ้านเอือดใหญ่
79.  นิคมสร้างตนเอง 3
80.  บ้านหนองกุง
81.  บ้านหนองไผ่
82.  บ้านห้วยหมาก
83.  บ้านป่าเลา
84.  บ้านสร้างถ่อ
85.  บ้านลาดควาย
86.  บ้านบากชุม
87.  บ้านวังแคน
88.  บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
89.  บ้านหนองผือ
90.  บ้านดงมะไฟ
91.  บ้านหนองบัวฮี
92.  หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
93.  บ้านบุ่งคำ
94.  บ้านดอนน้ำคำ
95.  บ้านสวาสดิ์
96.  บ้านดอนพันชาด
97.  บ้านสิม
98.  บ้านไร่
99.  บ้านถิ่นสำราญ
100.  บ้านดอนชี
101.  บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
102.  บ้านหนองเชือก
103.  บ้านท่าเสียวคันลึม
104.  บ้านฝางคำสามัคคี
105.  บ้านดงดิบ
106.  บ้านป่ากุงใหญ่
107.  บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
108.  บ้านนาเลิน
109.  บ้านด่าน
110.  บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
111.  บ้านดอนงัว
112.  นิคมสร้างตนเอง 2
113.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
114.  บ้านหนองหอย
115.  บ้านหินสูง
116.  ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
117.  บ้านผักหย่า
118.  บ้านกุดชมภู
119.  บ้านสร้างแก้ว
120.  บ้านหนองโน
121.  บ้านคำเขื่อนแก้ว
122.  บ้านห้วยดู่
123.  บ้านตุงลุง
124.  บ้านโนนสุข
125.  บ้านเหล่าคำ
126.  บ้านหนองห้าง
127.  บ้านปากบุ่ง
128.  บ้านจันทัย
129.  บ้านหนองขุ่น
130.  บ้านนาโพธิ์ใต้
131.  บ้านนาโพธิ์
132.  บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
133.  บ้านคันท่าเกวียน
134.  บ้านนาทม
135.  บ้านนาเอือด
136.  บ้านห้วยสะคาม
137.  บ้านสุวรรณวารี
138.  บ้านบัวทอง
139.  บ้านนาคาย
140.  บ้านคำก้อม
141.  ชุมชนบ้านวังสะแบง
142.  บ้านแก้งกอก
143.  บ้านซะซอม
144.  บ้านตุงลุงเหนือ
145.  อนุบาลศรีเมืองใหม่
146.  บ้านคำเตย
147.  บ้านคันเปือย
148.  อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
149.  บ้านสระคำ
150.  บ้านคำหนามแท่ง
151.  บ้านห้วยยาง
152.  บ้านสำโรง
153.  บ้านหินลาดแสนตอ
154.  บ้านนาเจริญ
155.  บ้านดอนโพธิ์
156.  ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
157.  ชุมชนบ้านระเว
158.  บ้านคำไหล
159.  บ้านนาบัว
160.  บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
161.  บ้านสัน
162.  บ้านหนองคูณ
163.  บ้านแก่งกอก
164.  บ้านแก่งยาง
165.  บ้านไร่ใต้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
166.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
167.  บ้านนาแค
168.  บ้านพลาญชัย
169.  บ้านภูมะหรี่
170.  บ้านอ่างหินน้อย