1.  บ้านเหล่าอินทร์แปลง
2.  บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
3.  บ้านห้วยไฮ
4.  บ้านหนองกุง
5.  บ้านถิ่นสำราญ
6.  บ้านสร้างแก้ว
7.  ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
8.  บ้านหนองขุ่น
9.  บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
10.  บ้านแก่งยาง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
11.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
12.  บ้านนาแค
13.  บ้านพลาญชัย
14.  บ้านภูมะหรี่
15.  บ้านอ่างหินน้อย