1.  บ้านคำบง
2.  บ้านโพนแพง
3.  บ้านงิ้ว
4.  บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
5.  บ้านหนองห้าง
6.  บ้านซะซอม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
7.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
8.  บ้านนาแค
9.  บ้านพลาญชัย
10.  บ้านภูมะหรี่
11.  บ้านอ่างหินน้อย