1.  บ้านคำบง
2.  บ้านนาห้วยแคน
3.  บ้านโนนสว่าง
4.  บ้านโดมประดิษฐ์
5.  บ้านงิ้ว
6.  บ้านเอือดใหญ่
7.  บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
8.  บ้านหนองบัวฮี
9.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
10.  บ้านผักหย่า
11.  บ้านหนองห้าง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
13.  บ้านนาแค
14.  บ้านพลาญชัย
15.  บ้านภูมะหรี่
16.  บ้านอ่างหินน้อย