1.  บ้านสะพือท่าค้อ
2.  บ้านโดมประดิษฐ์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  บ้านหนองสองห้อง
4.  บ้านป่าเลา
5.  บ้านป่ากุงใหญ่
6.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
7.  บ้านกุดชมภู
8.  บ้านนาแค
9.  บ้านพลาญชัย
10.  บ้านภูมะหรี่
11.  บ้านอ่างหินน้อย