1.  บ้านนาห้วยแคน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
2.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
3.  บ้านนาแค
4.  บ้านพลาญชัย
5.  บ้านภูมะหรี่
6.  บ้านอ่างหินน้อย