ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
2.  บ้านนาแค
3.  บ้านพลาญชัย
4.  บ้านภูมะหรี่
5.  บ้านอ่างหินน้อย
6.  บ้านแก่งกอก