1.  บ้านดอนชี
2.  บ้านบัวทอง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
4.  บ้านนาแค
5.  บ้านพลาญชัย
6.  บ้านภูมะหรี่
7.  บ้านอ่างหินน้อย
8.  บ้านแก่งกอก