1.  บ้านดอนตะลี
2.  บ้านหนองแสงใหญ่
3.  ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
4.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
5.  บ้านนาแค
6.  บ้านพลาญชัย
7.  บ้านภูมะหรี่
8.  บ้านอ่างหินน้อย