1.  บ้านทุ่งหนองบัว
2.  บ้านชาด
3.  บ้านเดื่อสะพานโดม
4.  บ้านห้วยไฮ
5.  เพียงหลวง 12
6.  บ้านขัวแคน
7.  บ้านป่าเลา
8.  บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
9.  บ้านผักหย่า
10.  บ้านนาเอือด
11.  บ้านซะซอม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
13.  บ้านนาแค
14.  บ้านพลาญชัย
15.  บ้านภูมะหรี่
16.  บ้านอ่างหินน้อย