1.  บ้านนาโป่งโพน
2.  บ้านทุ่งนาเมือง
3.  บ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่)
4.  บ้านหนองโพธิ์
5.  บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
6.  บ้านห้วยเดื่อ
7.  บ้านภูหล่น
8.  บ้านเหล่าอินทร์แปลง
9.  บ้านหนองสองห้อง
10.  บ้านดอนโด่โคกเลียบ
11.  บ้านชาด
12.  บ้านสะพือท่าค้อ
13.  บ้านดูกอึ่ง
14.  บ้านดงนา
15.  บ้านคำบง
16.  บ้านแก่งดูกใส
17.  บ้านหนองผักแพว
18.  บ้านฟ้าห่วน
19.  บ้านนาทอย
20.  บ้านโนน
21.  บ้านชาด
22.  บ้านหนามแท่ง
23.  บ้านหนองกุงน้อย
24.  บ้านไฮหย่อง
25.  บ้านหนองกอก
26.  บ้านนาห้วยแคน
27.  บ้านนาคอ
28.  บ้านนาแก
29.  บ้านห้วยไฮ
30.  บ้านคำหมาไนร่องเข
31.  บ้านนาโพธิ์กลาง
32.  บ้านโดมประดิษฐ์
33.  บ้านโนนกุง
34.  บ้านโนนยานาง
35.  นิคมสร้างตนเอง 6
36.  บ้านงิ้ว
37.  บ้านโหง่นขาม
38.  บ้านเอือดใหญ่
39.  บ้านหนองกุง
40.  บ้านสร้างถ่อ
41.  บ้านลาดควาย
42.  บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
43.  บ้านหนองผือ
44.  บ้านหนองบัวฮี
45.  หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
46.  บ้านหัวเห่ว
47.  บ้านดอนพันชาด
48.  บ้านสิม
49.  บ้านโพธิ์ศรี
50.  บ้านท่าเสียวคันลึม
51.  บ้านป่ากุงใหญ่
52.  บ้านนาเลิน
53.  บ้านด่าน
54.  บ้านดอนงัว
55.  บ้านนาหว้า
56.  บ้านกุ่ม
57.  ชุมชนห้วยไผ่
58.  บ้านหินสูง
59.  ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
60.  บ้านแขมเหนือ
61.  บ้านตุงลุง
62.  บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
63.  บ้านหนองห้าง
64.  บ้านป่ากุงน้อย
65.  บ้านนาโพธิ์ใต้
66.  บ้านคันท่าเกวียน
67.  บ้านนาเอือด
68.  บ้านห้วยสะคาม
69.  บ้านสุวรรณวารี
70.  บ้านบัวทอง
71.  บ้านแก้งกอก
72.  บ้านซะซอม
73.  บ้านตุงลุงเหนือ
74.  ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
75.  บ้านคำเตย
76.  บ้านคันเปือย
77.  บ้านสระคำ
78.  ชุมชนบ้านระเว

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
79.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
80.  บ้านนาแค
81.  บ้านพลาญชัย
82.  บ้านภูมะหรี่
83.  บ้านอ่างหินน้อย
84.  บ้านแก่งยาง