1.  บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
2.  บ้านดอนก่อ
3.  บ้านห้วยหมากใต้
4.  บ้านหนองเม็ก
5.  บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
6.  บ้านลาดวารี
7.  บ้านทุ่งหนองบัว
8.  บ้านดอนตะลี
9.  บ้านวังพอก
10.  บ้านบัวแดง
11.  บ้านท่าช้าง
12.  บ้านบะไห
13.  บ้านห้วยแดง
14.  บ้านดงแถบ
15.  บ้านเม็ก
16.  บ้านม่วงฮี
17.  บ้านตามุย
18.  บ้านโนนหนองบัว
19.  บ้านเดื่อสะพานโดม
20.  บ้านกุดเรือคำ
21.  บ้านจุการ
22.  บ้านนกเต็น
23.  บ้านโนนข่าโนนยาง
24.  บ้านคำเม็กห้วยไผ่
25.  บ้านโคกเที่ยง
26.  บ้านเลิงบาก
27.  บ้านโนนค้อลุคุ
28.  บ้านโชคอำนวย
29.  บ้านโนนม่วง
30.  บ้านนาชุม
31.  บ้านม่วงโคน
32.  บ้านจิกลุ่ม
33.  บ้านหินโงม
34.  บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
35.  บ้านสงยาง
36.  บ้านโนนสว่าง
37.  บ้านคำผ่าน
38.  บ้านยอดดอนชี
39.  บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
40.  บ้านโนนม่วงโนนจิก
41.  บ้านหนองสองห้องดอนตูม
42.  บ้านราษฎร์เจริญ
43.  บ้านห้วยน้ำใส
44.  เพียงหลวง 12
45.  บ้านเวินบึก
46.  นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
47.  บ้านขัวแคน
48.  บ้านโพนแพง
49.  บ้านหนองแสง-วังอ่าง
50.  บ้านหนองชาด
51.  บ้านแขมใต้
52.  บ้านดงบาก
53.  บ้านนาดี
54.  นิคมสร้างตนเอง 5
55.  บ้านหนองแสงใหญ่
56.  บ้านไทรงาม
57.  บ้านโนนกาหลง
58.  บ้านโนนจิก
59.  บ้านโนนคูณ
60.  บ้านสะพือใต้
61.  นิคมสร้างตนเอง 3
62.  บ้านหนองไผ่
63.  บ้านห้วยหมาก
64.  บ้านแหลมทอง
65.  บ้านป่าเลา
66.  บ้านบากชุม
67.  บ้านวังแคน
68.  บ้านดงมะไฟ
69.  บ้านบุ่งคำ
70.  บ้านดอนน้ำคำ
71.  บ้านแก่งเจริญ
72.  บ้านสวาสดิ์
73.  บ้านไร่
74.  บ้านถิ่นสำราญ
75.  บ้านดอนชี
76.  บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
77.  บ้านโนนก่อ
78.  บ้านหนองเชือก
79.  บ้านฝางคำสามัคคี
80.  บ้านดงดิบ
81.  บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
82.  บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
83.  นิคมสร้างตนเอง 2
84.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
85.  บ้านแก่งกบ
86.  บ้านหนองหอย
87.  บ้านผักหย่า
88.  บ้านกุดชมภู
89.  บ้านสร้างแก้ว
90.  บ้านหนองโน
91.  บ้านคำเขื่อนแก้ว
92.  บ้านห้วยดู่
93.  ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
94.  บ้านโนนสุข
95.  บ้านเหล่าคำ
96.  บ้านนาจาน
97.  บ้านปากบุ่ง
98.  บ้านจันทัย
99.  บ้านหนองขุ่น
100.  บ้านนาโพธิ์
101.  บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
102.  ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
103.  บ้านนาทม
104.  บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
105.  บ้านดอนขวาง
106.  บ้านนาคาย
107.  บ้านคำก้อม
108.  ชุมชนบ้านวังสะแบง
109.  อนุบาลศรีเมืองใหม่
110.  อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
111.  บ้านโนนจันทน์
112.  บ้านคำหนามแท่ง
113.  บ้านห้วยยาง
114.  บ้านสำโรง
115.  บ้านหินลาดแสนตอ
116.  บ้านนาเจริญ
117.  บ้านดอนโพธิ์
118.  ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
119.  บ้านคำไหล
120.  บ้านนาบัว
121.  บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
122.  บ้านสัน
123.  บ้านหนองคูณ
124.  บ้านแก่งกอก
125.  บ้านไร่ใต้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
126.  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
127.  บ้านนาแค
128.  บ้านพลาญชัย
129.  บ้านภูมะหรี่
130.  บ้านอ่างหินน้อย
131.  บ้านแก่งยาง