1.  บ้านห้วยฝ้าย
2.  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
3.  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
4.  บ้านโนนสำราญ
5.  บ้านนาดอกไม้
6.  บ้านไพรสวรรค์
7.  บ้านบ่อหิน
8.  บ้านดอน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ