1.  บ้านนาหว้าเหนือ
2.  บ้านไชยชนะ
3.  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
4.  บ้านนาหว้า
5.  บ้านดอนชาด
6.  บ้านนาตาหมุด

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ