1.  บ้านหนองหลวง
2.  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
3.  บ้านห้วยฝ้าย
4.  บ้านแอมเจริญ
5.  เสาวนิต(บ้านวังแซ)
6.  บ้านนาแมด
7.  บ้านนาหว้าใต้
8.  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
9.  บ้านนาคำวิทยา
10.  บ้านโป่งเป้า
11.  บ้านตระการ
12.  บ้านโนนหินแร่
13.  บ้านโคกก่องวังนอง
14.  บ้านฮี
15.  บ้านเอ็นอ้า
16.  บ้านโคกใหญ่
17.  บ้านกุดกลอย
18.  บ้านฟ้าห่วน
19.  บ้านไทรงาม
20.  บ้านปากแซง
21.  บ้านนาหินโหง่นนาดง
22.  บ้านโพธิ์ไทร
23.  บ้านคำกลาง
24.  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
25.  บ้านพะลาน
26.  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
27.  บ้านไหล่ทุ่ง
28.  บ้านนาพิน
29.  เขมราฐ
30.  ผอบ ณ นคร 1
31.  บ้านร่องข่า
32.  บ้านโนนกุง
33.  บ้านนาชุมใต้
34.  บ้านปากห้วยม่วง
35.  บ้านโนนขุมคำ
36.  บ้านหนองบั่ว
37.  บ้านด่านฮัง
38.  บ้านนานางวาน
39.  บ้านบุ่งเจริญ
40.  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
41.  บ้านนาดอกไม้
42.  บ้านอีเติ่ง
43.  บ้านแก่งเค็ง
44.  บ้านนาทราย
45.  ตชด.บ้านป่งคอม
46.  ชุมชนบ้านสะพือ
47.  บ้านกาจับ
48.  บ้านกุศกร
49.  บ้านนาห้วยแดง
50.  บ้านแก้งอะฮวน
51.  บ้านม่วงเฒ่า
52.  บ้านแพง
53.  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
54.  บ้านบกหนองทันน้ำ
55.  บ้านทรายพูล
56.  บ้านโพนแพง
57.  บ้านลาดสมดี
58.  บ้านสงยาง
59.  บ้านพังเคน
60.  บ้านศรีสุข
61.  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
62.  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
63.  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
64.  บ้านพะลอง
65.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
66.  บ้านบุ่งวิทยา
67.  บ้านท่าหลวง
68.  บ้านไทรย้อย
69.  บ้านตากแดด
70.  บ้านนากลาง
71.  บ้านขุมคำดงตาหวาน
72.  สมาคมจักรยานสมัครเล่น
73.  บ้านแก้งเหนือ
74.  บ้านคำแคน
75.  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
76.  ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
77.  บ้านบก
78.  บ้านแข็งขยัน
79.  บ้านหนองเอาะหนองสิม
80.  บ้านคำสมิง
81.  บ้านเกษม
82.  บ้านโสกชัน
83.  บ้านดอนทับช้าง
84.  ชุมชนบ้านขามป้อม
85.  บ้านโป่งน้อย
86.  บ้านพอก
87.  บ้านดงตาหวัง
88.  บ้านไหล่ธาตุ
89.  บ้านแก้งใต้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ