1.  บ้านไหล่สูง
2.  บ้านม่วงใหญ่
3.  บุญจิราธร
4.  บ้านคำมณี
5.  บ้านนาม่วง
6.  บ้านนาตาลใต้
7.  บ้านนาคิแลน
8.  บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
9.  บ้านโปร่งเจริญ
10.  บ้านคำหาด
11.  บ้านโคกน้อย
12.  บ้านนาเมือง
13.  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
14.  บ้านคำไหล
15.  บ้านสร้างโพน
16.  บ้านโพนเมือง
17.  บ้านนาขนัน
18.  บ้านโนนตูม
19.  บ้านนานวน
20.  บ้านเสาธงใหญ่
21.  บ้านกุดยาลวน
22.  เกษมบ้านนาคำ
23.  บ้านโหมน
24.  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
25.  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
26.  บ้านโนนหอม
27.  ตชด.ทองพูนพิทยา
28.  บ้านโบกม่วง
29.  บ้านน้ำคำ
30.  บ้านสมบูรณ์
31.  บ้านตุ
32.  บ้านแก้งหลักด่าน
33.  บ้านทม
34.  บ้านหนองฟานยืน
35.  ตระการพืชผล
36.  บ้านห้วยยาง
37.  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
38.  บ้านคำข่า
39.  บ้านขามเปี้ย
40.  น้ำคำพิทยา
41.  บ้านดอนงัว
42.  บ้านลาดหญ้าคา
43.  บ้านนายูง
44.  บ้านกระเดียน
45.  บ้านบึงหอม
46.  บ้านโคกจาน
47.  บ้านโนนสำราญ
48.  บ้านหนองเต่า
49.  บ้านคอนสาย
50.  บ้านดงบัง
51.  ชุมชนบ้านโนนสวาง
52.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
53.  บ้านหนองนกทา
54.  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
55.  บ้านดอนหมูวิทยา
56.  บ้านดอนเย็นใต้
57.  บ้านหนองแดง
58.  บ้านแหลไหล่
59.  บ้านดงไม้งาม
60.  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
61.  บ้านนาส้มมอ
62.  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
63.  ชุมชนบ้านเซเป็ด
64.  บ้านค้อ
65.  บ้านดอนตะมุน
66.  บ้านดอนก่อ
67.  บ้านกองโพน
68.  บ้านกะเตียด
69.  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
70.  บ้านไพรสวรรค์
71.  บ้านหนองผือ
72.  บ้านบ่อหิน
73.  บ้านนาขาม
74.  ชุมชนบ้านเจียด
75.  บ้านเลาะ
76.  บ้านหินห่อม
77.  บ้านนาชุม
78.  บ้านนาเดื่อ
79.  บ้านแสนอุดม
80.  บ้านพนมดี
81.  บ้านดอนจิก
82.  บ้านนางิ้ว
83.  บ้านโคกสว่าง
84.  บ้านด่านหม่วน
85.  บ้านตาดแต้
86.  บ้านถ้ำแข้
87.  บ้านเล้า
88.  บ้านกาบิน
89.  บ้านนาแวง
90.  บ้านพะไล
91.  บ้านบาก
92.  บ้านคำแม่มุ่ย
93.  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
94.  บ้านลุมพุก
95.  บ้านดอนกะทอด
96.  บ้านนาตาลเหนือ
97.  บ้านสำโรง
98.  บ้านคันพะลาน
99.  บ้านน้ำเกลี้ยง
100.  บ้านดอน
101.  บ้านดอนใหญ่
102.  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
103.  บ้านหนองลุมพุก
104.  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
105.  บ้านคึม
106.  บ้านป่าติ้ว
107.  บ้านหนองหว้า
108.  บ้านสองคอน
109.  บ้านนาพะเนียงออ
110.  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ