1.  บ้านนาแมด
2.  บ้านเขือง
3.  บ้านนาตาลใต้
4.  บ้านตระการ
5.  บ้านสร้างโพน
6.  บ้านโพนเมือง
7.  บ้านนาขนัน
8.  บ้านนานวน
9.  เกษมบ้านนาคำ
10.  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
11.  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
12.  ตชด.ทองพูนพิทยา
13.  บ้านปากแซง
14.  บ้านหนองฟานยืน
15.  บ้านดอนหมู
16.  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
17.  บ้านคำข่า
18.  เขมราฐ
19.  บ้านร่องข่า
20.  บ้านนาชุมใต้
21.  บ้านนาหว้า
22.  บ้านบึงหอม
23.  บ้านโคกจาน
24.  บ้านดงบัง
25.  บ้านบุ่งเจริญ
26.  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
27.  ชุมชนบ้านโนนสวาง
28.  บ้านนาทราย
29.  บ้านแหลไหล่
30.  บ้านนาส้มมอ
31.  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
32.  บ้านม่วงเฒ่า
33.  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
34.  บ้านบกหนองทันน้ำ
35.  บ้านเลาะ
36.  บ้านไทรย้อย
37.  บ้านห้วยที
38.  บ้านแก้งเหนือ
39.  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
40.  บ้านลุมพุก
41.  ชุมชนบ้านขามป้อม
42.  บ้านคึม
43.  บ้านป่าติ้ว
44.  บ้านไหล่ธาตุ
45.  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ