1.  บ้านฮี
2.  เขมราฐ
3.  บ้านหนองเต่า
4.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
5.  บ้านเลาะ
6.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
7.  บ้านแก้งเหนือ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ