1.  บ้านนาคำวิทยา
2.  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
3.  บ้านโนนกุง
4.  บ้านกาจับ
5.  บ้านค้อ
6.  บ้านหนองผือ
7.  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
8.  บ้านแก้งเหนือ
9.  บ้านคึม
10.  บ้านพอก
11.  บ้านไหล่ธาตุ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ