ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  บ้านม่วงใหญ่
2.  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
3.  บ้านนาหว้า
4.  บ้านแก่งเค็ง
5.  บ้านนาตาหมุด
6.  บ้านแก้งอะฮวน
7.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
8.  บ้านตากแดด
9.  บ้านลุมพุก
10.  ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
11.  บ้านแข็งขยัน
12.  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง