1.  บ้านหนองหลวง
2.  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
3.  บ้านห้วยฝ้าย
4.  บ้านแอมเจริญ
5.  เสาวนิต(บ้านวังแซ)
6.  บ้านไหล่สูง
7.  บ้านนาจ่าย
8.  บุญจิราธร
9.  บ้านคำมณี
10.  บ้านนาแมด
11.  บ้านกึ่งพุทธกาล
12.  บ้านเขือง
13.  บ้านนาหว้าใต้
14.  บ้านนาม่วง
15.  บ้านนาตาลใต้
16.  บ้านโนนสูงโนนสำราญ
17.  บ้านนาคิแลน
18.  บ้านนาหว้าเหนือ
19.  บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
20.  บ้านโปร่งเจริญ
21.  บ้านคำหาด
22.  บ้านโคกน้อย
23.  บ้านนาคำวิทยา
24.  บ้านโป่งเป้า
25.  บ้านตระการ
26.  บ้านนาเมือง
27.  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
28.  บ้านคำไหล
29.  บ้านโนนหินแร่
30.  บ้านโคกก่องวังนอง
31.  บ้านฮี
32.  บ้านเอ็นอ้า
33.  บ้านสร้างโพน
34.  บ้านโพนเมือง
35.  บ้านโคกใหญ่
36.  บ้านนาขนัน
37.  บ้านโนนตูม
38.  บ้านนานวน
39.  บ้านเสาธงใหญ่
40.  บ้านกุดกลอย
41.  บ้านกุดยาลวน
42.  บ้านฟ้าห่วน
43.  เกษมบ้านนาคำ
44.  บ้านไทรงาม
45.  บ้านโหมน
46.  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
47.  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
48.  บ้านโนนหอม
49.  ตชด.ทองพูนพิทยา
50.  บ้านปากแซง
51.  บ้านนาหินโหง่นนาดง
52.  บ้านไชยชนะ
53.  บ้านโพธิ์ไทร
54.  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
55.  บ้านโบกม่วง
56.  บ้านคำกลาง
57.  บ้านน้ำคำ
58.  บ้านสมบูรณ์
59.  บ้านตุ
60.  บ้านแก้งหลักด่าน
61.  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
62.  บ้านทม
63.  บ้านพะลาน
64.  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
65.  บ้านหนองฟานยืน
66.  ตระการพืชผล
67.  บ้านห้วยยาง
68.  บ้านไหล่ทุ่ง
69.  บ้านดอนหมู
70.  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
71.  บ้านคำข่า
72.  บ้านขามเปี้ย
73.  บ้านนาพิน
74.  น้ำคำพิทยา
75.  บ้านกะลึง
76.  บ้านดอนงัว
77.  เขมราฐ
78.  บ้านลาดหญ้าคา
79.  ผอบ ณ นคร 1
80.  บ้านร่องข่า
81.  บ้านนายูง
82.  บ้านโนนกุง
83.  บ้านนาชุมใต้
84.  บ้านปากห้วยม่วง
85.  บ้านกระเดียน
86.  บ้านบึงหอม
87.  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
88.  บ้านโคกจาน
89.  บ้านโนนขุมคำ
90.  บ้านหนองบั่ว
91.  บ้านโนนสำราญ
92.  บ้านหนองเต่า
93.  บ้านคอนสาย
94.  บ้านด่านฮัง
95.  บ้านนานางวาน
96.  บ้านดงบัง
97.  บ้านบุ่งเจริญ
98.  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
99.  บ้านนาดอกไม้
100.  บ้านอีเติ่ง
101.  ชุมชนบ้านโนนสวาง
102.  บ้านนาทราย
103.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
104.  บ้านหนองนกทา
105.  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
106.  บ้านดอนหมูวิทยา
107.  บ้านดอนเย็นใต้
108.  บ้านหนองแดง
109.  บ้านแหลไหล่
110.  ตชด.บ้านป่งคอม
111.  บ้านดงไม้งาม
112.  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
113.  บ้านนาส้มมอ
114.  ชุมชนบ้านสะพือ
115.  บ้านกาจับ
116.  บ้านกุศกร
117.  บ้านนาห้วยแดง
118.  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
119.  บ้านดอนชาด
120.  ชุมชนบ้านเซเป็ด
121.  บ้านค้อ
122.  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
123.  บ้านดอนตะมุน
124.  บ้านดอนก่อ
125.  บ้านกองโพน
126.  บ้านม่วงเฒ่า
127.  บ้านกะเตียด
128.  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
129.  บ้านแพง
130.  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
131.  บ้านบกหนองทันน้ำ
132.  บ้านไพรสวรรค์
133.  บ้านหนองผือ
134.  บ้านทรายพูล
135.  บ้านโพนแพง
136.  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
137.  บ้านลาดสมดี
138.  บ้านสงยาง
139.  บ้านบ่อหิน
140.  บ้านพังเคน
141.  บ้านศรีสุข
142.  บ้านนาขาม
143.  ชุมชนบ้านเจียด
144.  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
145.  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
146.  บ้านสารภี
147.  บ้านเลาะ
148.  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
149.  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
150.  บ้านหินห่อม
151.  บ้านนาชุม
152.  บ้านนาเดื่อ
153.  บ้านพะลอง
154.  บ้านบุ่งวิทยา
155.  บ้านท่าหลวง
156.  บ้านไทรย้อย
157.  บ้านแสนอุดม
158.  บ้านพนมดี
159.  บ้านดอนจิก
160.  บ้านนากลาง
161.  บ้านนางิ้ว
162.  บ้านขุมคำดงตาหวาน
163.  สมาคมจักรยานสมัครเล่น
164.  บ้านห้วยที
165.  บ้านโคกสว่าง
166.  บ้านด่านหม่วน
167.  บ้านตาดแต้
168.  บ้านถ้ำแข้
169.  บ้านเล้า
170.  บ้านแก้งเหนือ
171.  บ้านคำแคน
172.  บ้านกาบิน
173.  บ้านนาแวง
174.  บ้านพะไล
175.  บ้านบาก
176.  บ้านคำแม่มุ่ย
177.  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
178.  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
179.  บ้านดอนกะทอด
180.  บ้านบก
181.  บ้านนาตาลเหนือ
182.  บ้านสำโรง
183.  บ้านคันพะลาน
184.  บ้านหนองเอาะหนองสิม
185.  บ้านคำสมิง
186.  บ้านน้ำเกลี้ยง
187.  บ้านเกษม
188.  บ้านโสกชัน
189.  บ้านดอนทับช้าง
190.  บ้านดอน
191.  บ้านดอนใหญ่
192.  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
193.  บ้านหนองลุมพุก
194.  ชุมชนบ้านขามป้อม
195.  บ้านโป่งน้อย
196.  บ้านคึม
197.  บ้านพอก
198.  บ้านป่าติ้ว
199.  บ้านดงตาหวัง
200.  บ้านไหล่ธาตุ
201.  บ้านแก้งใต้
202.  บ้านหนองหว้า
203.  บ้านสองคอน
204.  บ้านนาพะเนียงออ
205.  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
206.  บ้านม่วงใหญ่
207.  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
208.  บ้านนาหว้า
209.  บ้านแก่งเค็ง
210.  บ้านนาตาหมุด
211.  บ้านแก้งอะฮวน
212.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
213.  บ้านตากแดด
214.  บ้านลุมพุก
215.  ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
216.  บ้านแข็งขยัน
217.  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง