1.  บ้านกระเดียน
2.  บ้านแสนอุดม
3.  บ้านดงตาหวัง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ