1.  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
2.  บ้านม่วงใหญ่
3.  บ้านนาชุมใต้
4.  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ