1.  บ้านสร้างโพน
2.  บ้านเสาธงใหญ่
3.  บ้านโนนหอม
4.  บ้านหนองฟานยืน
5.  บ้านนาส้มมอ
6.  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
7.  บ้านสงยาง
8.  บ้านบ่อหิน
9.  บ้านหินห่อม
10.  บ้านนาเดื่อ
11.  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
12.  บ้านป่าติ้ว
13.  บ้านหนองหว้า

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ