1.  บ้านหนองหลวง
2.  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
3.  บ้านห้วยฝ้าย
4.  บ้านแอมเจริญ
5.  บ้านม่วงใหญ่
6.  บ้านนาแมด
7.  บ้านนาตาลใต้
8.  บ้านโนนสูงโนนสำราญ
9.  บ้านโปร่งเจริญ
10.  บ้านโคกน้อย
11.  บ้านนาคำวิทยา
12.  บ้านโป่งเป้า
13.  บ้านตระการ
14.  บ้านนาเมือง
15.  บ้านคำไหล
16.  บ้านโนนหินแร่
17.  บ้านเอ็นอ้า
18.  บ้านสร้างโพน
19.  บ้านโพนเมือง
20.  บ้านนาขนัน
21.  บ้านโนนตูม
22.  บ้านนานวน
23.  บ้านกุดกลอย
24.  บ้านกุดยาลวน
25.  บ้านไทรงาม
26.  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
27.  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
28.  บ้านปากแซง
29.  บ้านนาหินโหง่นนาดง
30.  บ้านไชยชนะ
31.  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
32.  บ้านโบกม่วง
33.  บ้านตุ
34.  บ้านแก้งหลักด่าน
35.  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
36.  บ้านพะลาน
37.  ตระการพืชผล
38.  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
39.  บ้านขามเปี้ย
40.  บ้านกะลึง
41.  เขมราฐ
42.  บ้านลาดหญ้าคา
43.  บ้านร่องข่า
44.  บ้านกระเดียน
45.  บ้านบึงหอม
46.  บ้านโคกจาน
47.  บ้านโนนขุมคำ
48.  บ้านโนนสำราญ
49.  บ้านคอนสาย
50.  บ้านนานางวาน
51.  บ้านดงบัง
52.  บ้านบุ่งเจริญ
53.  บ้านนาดอกไม้
54.  ชุมชนบ้านโนนสวาง
55.  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
56.  บ้านดอนหมูวิทยา
57.  บ้านแหลไหล่
58.  บ้านนาส้มมอ
59.  ชุมชนบ้านสะพือ
60.  บ้านกาจับ
61.  บ้านกุศกร
62.  บ้านนาห้วยแดง
63.  บ้านดอนชาด
64.  บ้านค้อ
65.  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
66.  บ้านดอนตะมุน
67.  บ้านนาตาหมุด
68.  บ้านดอนก่อ
69.  บ้านแก้งอะฮวน
70.  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
71.  บ้านบกหนองทันน้ำ
72.  บ้านไพรสวรรค์
73.  บ้านหนองผือ
74.  บ้านโพนแพง
75.  บ้านสงยาง
76.  ชุมชนบ้านเจียด
77.  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
78.  บ้านสารภี
79.  บ้านหินห่อม
80.  บ้านนาชุม
81.  บ้านนาเดื่อ
82.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
83.  บ้านท่าหลวง
84.  บ้านแสนอุดม
85.  บ้านขุมคำดงตาหวาน
86.  บ้านห้วยที
87.  บ้านถ้ำแข้
88.  บ้านแก้งเหนือ
89.  บ้านนาแวง
90.  บ้านคำแม่มุ่ย
91.  บ้านลุมพุก
92.  ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
93.  บ้านบก
94.  บ้านนาตาลเหนือ
95.  บ้านแข็งขยัน
96.  บ้านคันพะลาน
97.  บ้านดอนทับช้าง
98.  บ้านหนองลุมพุก
99.  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
100.  บ้านคึม
101.  บ้านพอก
102.  บ้านไหล่ธาตุ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ