1.  เสาวนิต(บ้านวังแซ)
2.  บ้านไหล่สูง
3.  บ้านนาจ่าย
4.  บุญจิราธร
5.  บ้านคำมณี
6.  บ้านกึ่งพุทธกาล
7.  บ้านเขือง
8.  บ้านนาหว้าใต้
9.  บ้านนาม่วง
10.  บ้านนาคิแลน
11.  บ้านนาหว้าเหนือ
12.  บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
13.  บ้านคำหาด
14.  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
15.  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
16.  บ้านโคกก่องวังนอง
17.  บ้านฮี
18.  บ้านโคกใหญ่
19.  บ้านเสาธงใหญ่
20.  บ้านฟ้าห่วน
21.  เกษมบ้านนาคำ
22.  บ้านโหมน
23.  บ้านโนนหอม
24.  ตชด.ทองพูนพิทยา
25.  บ้านโพธิ์ไทร
26.  บ้านคำกลาง
27.  บ้านน้ำคำ
28.  บ้านสมบูรณ์
29.  บ้านทม
30.  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
31.  บ้านหนองฟานยืน
32.  บ้านห้วยยาง
33.  บ้านไหล่ทุ่ง
34.  บ้านดอนหมู
35.  บ้านคำข่า
36.  บ้านนาพิน
37.  น้ำคำพิทยา
38.  บ้านดอนงัว
39.  ผอบ ณ นคร 1
40.  บ้านนายูง
41.  บ้านโนนกุง
42.  บ้านนาชุมใต้
43.  บ้านปากห้วยม่วง
44.  บ้านนาหว้า
45.  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
46.  บ้านหนองบั่ว
47.  บ้านหนองเต่า
48.  บ้านด่านฮัง
49.  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
50.  บ้านอีเติ่ง
51.  บ้านแก่งเค็ง
52.  บ้านนาทราย
53.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
54.  บ้านหนองนกทา
55.  บ้านดอนเย็นใต้
56.  บ้านหนองแดง
57.  ตชด.บ้านป่งคอม
58.  บ้านดงไม้งาม
59.  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
60.  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
61.  ชุมชนบ้านเซเป็ด
62.  บ้านกองโพน
63.  บ้านม่วงเฒ่า
64.  บ้านกะเตียด
65.  บ้านแพง
66.  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
67.  บ้านทรายพูล
68.  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
69.  บ้านลาดสมดี
70.  บ้านบ่อหิน
71.  บ้านพังเคน
72.  บ้านศรีสุข
73.  บ้านนาขาม
74.  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
75.  บ้านเลาะ
76.  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
77.  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
78.  บ้านพะลอง
79.  บ้านบุ่งวิทยา
80.  บ้านไทรย้อย
81.  บ้านตากแดด
82.  บ้านพนมดี
83.  บ้านดอนจิก
84.  บ้านนากลาง
85.  บ้านนางิ้ว
86.  สมาคมจักรยานสมัครเล่น
87.  บ้านโคกสว่าง
88.  บ้านด่านหม่วน
89.  บ้านตาดแต้
90.  บ้านเล้า
91.  บ้านคำแคน
92.  บ้านกาบิน
93.  บ้านพะไล
94.  บ้านบาก
95.  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
96.  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
97.  บ้านดอนกะทอด
98.  บ้านสำโรง
99.  บ้านหนองเอาะหนองสิม
100.  บ้านคำสมิง
101.  บ้านน้ำเกลี้ยง
102.  บ้านเกษม
103.  บ้านโสกชัน
104.  บ้านดอน
105.  บ้านดอนใหญ่
106.  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
107.  ชุมชนบ้านขามป้อม
108.  บ้านโป่งน้อย
109.  บ้านป่าติ้ว
110.  บ้านดงตาหวัง
111.  บ้านแก้งใต้
112.  บ้านหนองหว้า
113.  บ้านสองคอน
114.  บ้านนาพะเนียงออ
115.  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ