1.  บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
2.  รุ่งรัฐวิทยา
3.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
4.  บ้านสลักได
5.  บ้านเล้าข้าว
6.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
7.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
8.  บ้านบุญโลก
9.  บ้านโคกเมือง
10.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
11.  บ้านละหุ่งหนองกก
12.  บ้านหนองสนิท
13.  บ้านจังเอิดหนองแมว
14.  บ้านระกาสังแก
15.  บ้านบรมสุข
16.  บ้านก้านเหลือง
17.  บ้านดู่
18.  บ้านบุฤๅษี
19.  บ้านระวี
20.  บ้านหนองกง
21.  บ้านหนองขามวิทยาคม
22.  บ้านอาแวะ
23.  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
24.  บ้านโคกอาโพน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ