1.  บ้านตะบัล
2.  บ้านระกาสังแก
3.  บ้านพม่า

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ