1.  บ้านตะตึงไถง
2.  บ้านโคกกระเพอ
3.  บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
4.  บ้านส้มป่อย
5.  บ้านนาเกา
6.  บ้านบุทม
7.  บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
8.  บ้านโชกเหนือ
9.  บ้านภูดินหนองตะครอง
10.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
11.  บ้านระหาร
12.  บ้านโคกปราสาท
13.  บ้านสำโรง-โคกเพชร
14.  บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
15.  บ้านบุญโลก
16.  พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
17.  บ้านสามโค
18.  บ้านนาเสือก
19.  บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
20.  บ้านโนนถ่อน
21.  บ้านกันเตรียง
22.  บ้านหนองสนิท
23.  บ้านเวียย
24.  บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
25.  บ้านดู่อาราง
26.  บ้านขนาด
27.  บ้านบุอาไร
28.  บ้านโคกกรวด
29.  บ้านหนองท่ม
30.  บ้านหนองฮะ
31.  บ้านหนองกุง
32.  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
33.  บ้านกันแสง
34.  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
35.  บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
36.  บ้านจักจรูก
37.  บ้านจบก
38.  บ้านดงถาวร
39.  บ้านจารย์
40.  บ้านตากแดด
41.  บ้านทะนงชัย
42.  บ้านตั้งใจ
43.  บ้านตาเพชร
44.  บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
45.  บ้านพะเนา
46.  บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
47.  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
48.  บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
49.  บ้านหนองกระดาน
50.  บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
51.  บ้านหนองเต่า
52.  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
53.  บ้านอาแวะ
54.  บ้านแกน้อย
55.  บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
56.  บ้านโคกเพชร
57.  บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
58.  บ้านใหม่
59.  เมืองที

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ