1.  ลุ่มระวีวิทยา
2.  บ้านขยอง
3.  หนองโตง"สุรวิทยาคม"
4.  บ้านกาเกาะระโยง
5.  บ้านแสลงพันบุณเยิง
6.  บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
7.  บ้านหนองจอก
8.  วัดประสพ
9.  บ้านหนองพลวง
10.  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
11.  บ้านดินแดง
12.  บ้านศรีราชา
13.  บ้านวารไพรศรี
14.  การุญวิทยา
15.  บ้านหนองแล้ง
16.  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
17.  บ้านม่วง
18.  บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
19.  บ้านหนองคูสะแบะ
20.  บ้านพระปืด
21.  บ้านตาอ็อง
22.  บ้านชุมแสง
23.  บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
24.  บ้านตางมาง
25.  บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
26.  บ้านหนองแคน
27.  บ้านตระแสง
28.  บ้านเทนมีย์
29.  รุ่งรัฐวิทยา
30.  บ้านสลักได
31.  บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
32.  บ้านเล้าข้าว
33.  บ้านกันตรง
34.  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
35.  ศิริราษฎร์วิทยา
36.  บ้านจอมพระ
37.  วัดทักษิณวารี
38.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
39.  บ้านเปรียง
40.  บ้านโดนออง
41.  บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
42.  บ้านระไซร์
43.  บ้านเพี้ยราม
44.  บ้านโดนโอก
45.  บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
46.  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
47.  บ้านสวาย
48.  บ้านประทัดบุอาลอ
49.  บ้านตาเปาว์
50.  บ้านโคกเมือง
51.  บ้านเมืองลีง
52.  บ้านช่างปี่
53.  บ้านจรวย
54.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
55.  บ้านปะนอยไถง
56.  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
57.  บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
58.  บ้านตะมะหนองกระจาน
59.  บ้านเกาะแก้ว
60.  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
61.  บ้านท่าสว่าง
62.  บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
63.  ทวีคามวิทยา
64.  อนุบาลจอมพระ
65.  ดรุณวิทยากร
66.  บ้านสำโรงนาดี
67.  บ้านตลาดตาโหมก
68.  บ้านหมื่นศรีน้อย
69.  หมื่นศรีประชาสรรค์
70.  บ้านขอนแก่น
71.  บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
72.  บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
73.  บ้านตรมไพร
74.  บ้านว่าน
75.  บ้านยางเตี้ย
76.  บ้านพันธุลี
77.  บ้านผือ
78.  บ้านโชค
79.  อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
80.  บ้านอู่โลก
81.  บ้านกาเกาะ
82.  บ้านขะเนก
83.  บ้านโคกอารักษ์
84.  บ้านหนองคู
85.  บ้านนาโพธิ์
86.  บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
87.  บ้านจังเอิดหนองแมว
88.  บ้านไถงตรง
89.  บ้านแตล
90.  บ้านขนวน
91.  บ้านหนองจิก
92.  บ้านหนองอีเลิง
93.  บ้านหนองดุม
94.  บ้านดู่โศกโคกสะอาด
95.  บ้านโนนลี
96.  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
97.  บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่
98.  หนองเหล็กเบญจวิทยา
99.  บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
100.  บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
101.  บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
102.  บ้านทวารไพร
103.  จตุรมิตรวิทยา
104.  บ้านหนองบัว
105.  บ้านตาเมาะ
106.  บ้านหัวแรต
107.  อนุบาลศีขรภูมิ
108.  บ้านโสน(พิทยศึกษา)
109.  บ้านกระออม
110.  บ้านภูมิสตึง
111.  สะโนวิทยา
112.  บ้านระไซร์สองชั้น
113.  บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
114.  บ้านบึงขวาง
115.  บ้านบรมสุข
116.  บ้านกันโจรง
117.  บ้านแกใหญ่
118.  บึงวิทยาคาร
119.  บ้านอาวุธ
120.  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
121.  บ้านพันษี
122.  บ้านขามศึกษาคาร
123.  บ้านสดอ
124.  บ้านตะเคียนกูยวิทยา
125.  อนุบาลเขวาสินรินทร์
126.  บ้านตากูก
127.  ไตรมิตรวิทยาสรรค์
128.  บ้านแสลงพันธ์
129.  บ้านจันรม
130.  บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
131.  บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
132.  บ้านโคกลำดวน
133.  บ้านดงมัน
134.  บ้านบึง-เบาะอุ่น
135.  บ้านตรำดม
136.  บ้านตะเคียน
137.  บ้านคาละแมะ
138.  บ้านกุดหวาย
139.  บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
140.  บ้านโคกเกาะ
141.  บ้านคอโค
142.  บ้านแสรออ
143.  บ้านหนองกัว
144.  บ้านสังแกหนองคู
145.  บ้านกระดาน
146.  บ้านกะลัน
147.  บ้านกรูดหนองซำ
148.  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
149.  บ้านก้านเหลือง
150.  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
151.  บ้านขามระกา
152.  บ้านจารพัต
153.  บ้านฉันเพล
154.  บ้านดู่
155.  บ้านดงเค็ง
156.  บ้านตระเปียงเตีย
157.  บ้านตากวน
158.  บ้านตระแบก
159.  บ้านตำปูง
160.  บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
161.  บ้านทุ่งนาค
162.  บ้านบุฤๅษี
163.  บ้านประทุนอายอง
164.  บ้านปะตาเมาะ
165.  บ้านระเภาว์
166.  บ้านรัตนะ
167.  บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
168.  บ้านลุมพุกหนองกุง
169.  บ้านราม
170.  บ้านสนวนนางแก้ว
171.  บ้านสวายไตรภูมิ
172.  บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
173.  บ้านสว่างโนนแดง
174.  บ้านสังแก
175.  บ้านหนองกับ
176.  บ้านหนองผือโนนแคน
177.  บ้านอำปึลสนวน
178.  บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
179.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
180.  บ้านโคกพระ
181.  บ้านโคกสนวน
182.  บ้านโคกสำโรง
183.  บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
184.  บ้านโชกใต้
185.  บ้านโนนงิ้ว
186.  บ้านโนนสวรรค์
187.  อนุบาลสุรินทร์
188.  เมืองสุรินทร์
189.  อมรินทร์ราษฎร์วิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ