1.  หนองโตง"สุรวิทยาคม"
2.  บ้านหนองแล้ง
3.  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
4.  บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
5.  บ้านภูดินหนองตะครอง
6.  บ้านเทนมีย์
7.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
8.  บ้านจอมพระ
9.  บ้านโดนออง
10.  บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
11.  บ้านสวาย
12.  ทวีคามวิทยา
13.  บ้านหมื่นศรีน้อย
14.  หมื่นศรีประชาสรรค์
15.  บ้านหนองพญา
16.  บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
17.  บ้านหนองจิก
18.  บ้านหนองดุม
19.  บ้านโนนลี
20.  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
21.  บ้านค้อ
22.  บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่
23.  หนองเหล็กเบญจวิทยา
24.  บ้านขวาวใหญ่
25.  บ้านระไซร์สองชั้น
26.  บ้านแกใหญ่
27.  บ้านอาวุธ
28.  บ้านขามศึกษาคาร
29.  บ้านโคกเกาะ
30.  บ้านกระดาน
31.  บ้านข่า
32.  บ้านฉันเพล
33.  บ้านดู่
34.  บ้านตากแดด
35.  บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
36.  บ้านลุมพุกหนองกุง
37.  บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
38.  บ้านแกน้อย

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ