1.  บ้านตะตึงไถง
2.  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
3.  บ้านเปรียง
4.  บ้านสำโรง-โคกเพชร
5.  บ้านสวาย
6.  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
7.  บ้านเกาะแก้ว
8.  ดรุณวิทยากร
9.  บ้านขนาด
10.  บ้านหนองบัว
11.  อนุบาลศีขรภูมิ
12.  เสกวิทยาคม
13.  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
14.  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
15.  บ้านจารพัต
16.  บ้านตระแบก
17.  บ้านทุ่งรูง
18.  บ้านพม่า
19.  บ้านรัตนะ
20.  บ้านสนวนนางแก้ว
21.  บ้านหนองขามวิทยาคม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ