1.  บ้านตะตึงไถง
2.  บ้านเปรียง
3.  บ้านระไซร์
4.  บ้านตาเปาว์
5.  บ้านคาบ
6.  อนุบาลศีขรภูมิ
7.  บ้านตำปูง
8.  บ้านรัตนะ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ