ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  บ้านนาเกา
2.  บ้านตะมะหนองกระจาน
3.  บ้านสังแก
4.  บ้านใหม่