1.  รุ่งรัฐวิทยา
2.  บ้านละหุ่งหนองกก
3.  บ้านจบก
4.  บ้านปะตาเมาะ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
5.  บ้านระเภาว์