1.  บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
2.  บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
3.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
4.  บ้านประทัดบุอาลอ
5.  บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
6.  บ้านขอนแก่น
7.  บ้านหนองคู
8.  บ้านระกาสังแก
9.  บ้านดงเค็ง
10.  บ้านตระแบก
11.  บ้านพม่า
12.  บ้านอันโนง
13.  เมืองสุรินทร์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
14.  บ้านตั้งใจ